Nurculuk

Pek çok cemaat ve tarikatın tersine Nurcular, kitaplı bir topluluktur. Yazarı “Said-i Nursi” namı diğer Said-i Kürdi olan, Risale-i Nur adlı bir kitapları vardır.

Yazarı Neyse Kitap da Odur :

Risale-i Nur yazarı Said-i Nursi (Said-i Kürdi), düzenli bir öğrenim görmemiş , çevresindeki yaşlılardan Kuran okumayı, biraz da Arapçayı öğrenmiş, daha sonra “Teali-i Kürdistan Cemiyeti” üyeleri arasına katılmıştır. Özellikle de Derviş Vahdeti’nin çıkardığı “Volkan Dergisi”nde Kürdistan’ı savunan yazılar yayımlamıştır. Bu evrede Sultan 2. Abdülhamit’in döneminde gözaltına alınmış, bir süre “Toptaşı Tımarhanesi’nde” yatırılmıştır.

Nur Sözü Nereden Geliyor?

Nur sözü sonradan Kuran’ın “Nur” adlı bölümünden alınmıştır. Ners/Nurs sözcüklerinin bozulmuşu değildir. Yazılarına “Risale-i Nur” demesinin nedeni de Kuran’ın ilgili bölümüdür. Nitekim kendisi de bir yeni Kuran yazmak amacını güdüyordu. Said-i Kürdi’nin 114 yazısı (risalesi) vardı. Bu sayı gelişigüzel bir sayı değildir. Kuran-ı Kerim 114 suredir. Onun bu gizli düşüncesi açığa vurulunca aklı başında Müslümanların tepkisini çekmemek için yazılarının sayısını 130 dolaylarına yükseltmiştir. Ancak yalnızca Risale-i Nur adı verilen (anılar hariç), Kuran’ın sözde çağdaş bir yorumu olarak gösterilen bölüm yine 114’tür. Bununla birlikte Said-i Nursi yetersiz Arapça bilgisiyle Kuran’daki bütün sureleri yorumlayamamıştır. Risale ve sure sayılarının uyumu sözde yeni din ve yeni Kuran yaratma çabasından kaynaklanmaktadır.

Nurcuların Temel Görevleri :

A- Said-i Nursi adı çevresinde tartışmadan, eleştiriye sapmadan toplanmak, kesinlikle ona bağlanmak, onu savunmak.

B- “Risale-i Nur”u okumak, okuma bilinmiyorsa okutup dinlemek. Bir Nurcu’nun evinde Kuran olmayabilir ama Risale-i Nur bulunması mecburdur.

C- Hangi koşullar altında olursa olsun, Said-i Nursi’yi savunmak; onun bütün eksikliklerden arınmış, “ulu ve mübarek bir zat” olduğunu yaymak, başkalarını buna inandırmak, bu yolda elinde avuncunda ne varsa tümünü düşünmeden tüketmek.

Ç- Tartışmalara girmemek, aşırı olaylara karışmamak, özellikle hanımlardan uzak durmak, onların arasına katılmamak, onları aralarına almamak.

D- Said-i Nursi’nin sözde “ilahi kişiliği” konusunda bütün kuşkulardan, kaygılardan uzak kalmak. Nitekim Said-i Nursi, yazılarında sureleri yorumlarken “… Müellife buyurdu ki…” sözlerini söyleyerek kendinin doğrudan doğruya Allah’tan buyruk aldığını vurgulayarak kendini Peygamber konumunda görmeüştür.

E- En ileri Nurculara göre, Said-i Nursi’nin Risale-i Nur’u İslam’ın özüdür. Yeni bir Kuran’dır. O, bunu Allah’ın buyruğuyla yazıp açıklamıştır. Bu konu tartışılmaz, geciktirilmez.

F- İnanmış, arınmış, kendine güvenmiş bir Nurcu’nun başlıca göreviyse nereye giderse gitsin orada yeni bir Nurcu yetiştirmek, “Nur Birliği”ne kazandırmaktır.

G- Ülkenin neresinde olursa olsun Nurcular’ın toplanarak Risale-i Nur okumaları gerekir. Bu toplantılarda (Esmaül Hüsna’dan) Allah’ın adlarından sonra Said-i Nursinin adını söylemek gerekir. Bu ad (toy Nurcular anlamasın diye) gizli bir sözle de yansıtılabilir.

H- Nurculara göre, bir ülkede Nurculuğa karşı çıkanların tümü dinsizdir. Nurculuk gerçek Müslümanlıktır. Nurculuğa karşı çıkmak İslam’ı yıkmaktır.

I- Devlet, Risale-i Nur’a dayanırsa doğru, dayanmazsa eğridir. Bütün devlet kurumları Risale-i Nur bildirilerine dayanmalıdır. Bütün yükseköğrenim kurumlarının adı “Medrese-i Nur” olarak değiştirilmelidir.

Nurculuk İslam’a ve Kuran-ı Kerim’e Aykırıdır :

1- İslam dininin ana kaynağı olan Kuran’da mezhep, tarikat yoktur. Kuran-ı Kerim bölücü değil bütünleştiricidir. Oysa bütün mezhepler ve tarikatlar bölücüdür, ayrı ayrı topluluklar oluşturmayı yeğler.

2- İslam’da bütün ibadetler, Kuran’da adı sanı geçmeyen kişiler için değil Allah adına sürdürülür. Oysa Nurculukta kurucusunun adı, Allah’ın adları yanında anılır.

3- İslam’ın biricik kitabı Kuran-ı Kerim’dir. Onun yenisi, eskisi olmaz, benzeri, örneği yazılamaz, başka bir kitap Kuran anlamında alınamaz, yorumlanamaz. Oysa Nurculukta Risale-i Nur, Kuran yerine de okunabilmektedir. Bu tutum İslam’a büsbütün aykırıdır; “Küfr-i kebir”dir, büyük suçtur.

4- Kuran’da bütün inananların kardeş oldukları, Allah’ın bütün evrenin yaratıcısı olduğu bildirilir, insanlar arasında üstünlük-aşağılık ayrımı gözetilmez. Oysa Nurculukta Said-i Kürdi; üstün yaratılışlı, Allah’la aracısız bağlantı kuran bir kimse diye nitelenir.

5- Kuran’a göre ibadet belli bir düzene göre, alçakgönüllüce sürdürülür. Nurculukta değişik kılıklara bürünmek, olduğundan başka türlü görünmek, elde değnek (asa) bulundurmak, vs… vardır.

6- İslam’da belli bir toplumsal sınıf ayrımı yoktur, bütün insanlar eşittir. Oysa Nurculukta “Nur talebesi” denen özel bir topluluk, ayrı bir sınıf vardır. Bunlar gerçek Müslümanken öbürleri dinsizdir, kafirdir.

7- İslam’da ibadet açıktır, gizli kapaklı değildir. Nurculuktaysa gizlidir, toplumun gözünden uzaktır. Nitekim ülkemizde Nurcuların oluşturdukları toplulukların tümü dışarıya gizlidir.

Risale-i Nur’daki Sayıklamalar :

Said-i Nursi, “Sikke-i Tasdik-i Gaybi” adlı risalesinde kendi yazılarını Kuran’la özdeş sayar, kendini Allah’la konusan peygamberle eş tutar. Nitekim şöyle bir yorum getirir : “

“Risale-i Nur”u Allah Kuran-ı Kerim’de imzalamıştır. Basta Hz. Muhammet olarak Hz. Ali, Abdulkadir Geylani, Muhittin Arabi ve öteki büyükler de Risale-i Nur’a imza koymuşlardır.”

Said-i Kürdi Isparta’da yazdığı lemalardaysa şunları söylüyor :

“Risale-i Nur girdiği her yeri kutsallaştırmış, bu arada Isparta’ya mübareklik kazandırmıştır. Risale-i Nur, Isparta’ya bütün illerin üzerinde bir dindarlık meziyeti kazandırmıştır.”

Kendini böylece Allah yerine de koyan Said-i Nursi(Said-i Kürdi), “Sönmez Risalesi”nde su sözlerle “Risale-i Nur”u övmektedir :

“Risale-i Nur Kuran’ın aynasıdır, bir mucize niteliğindedir… Risale-i Nur’a kimse karşı koyamaz; onunla boy ölçüşemez, hiçbir kitap ona denk tutulamaz.”

Said-i Nursi’ye göre Risale-i Nur, kendisine Allah’ın isteği üzerine dolaysız olarak indirilmiştir. “Bediüzzaman Cevap Veriyor, 1960” adlı yazıda da “Risale-i Nur, Said-i Nursi’ye Allah tarafından verilmistir.” denmektedir.

İslam dinine göreyse Allah dört peygambere kutsal kitap indirmiştir. Tersini iddia eden sahte peygamber Kürt Sait’in ardından gitmek sapkınlıktır.

Nursi’nin “Mesnevi-yi Nuriye” adlı yazısındaysa şu ifadeler vardır :

“Risale-i Nur, Kuran’ın bir mucizesi olduğundan her şeyde bir marifet penceresi açmıştır. Bu kitap, Kuran’a ait bir sırrı çözerek bir yıllık bir işi bir saatte bitirecek duruma gelmiştir… Risale-i Nur, Musa peygamberin asası gibi nereye değdiyse oradan su çıkarmıştır.”

İslam dinine göre başta insan olmak üzere, bütün yaratılmışlar kendi dillerince Allah’ın adını anarlar. Bizim Said-i Nursi ise bakınız bu konuda ne der:

“Risale-i Nur’u sadece kuşlar değil, gökte ve yerde bulunan bütün varlıklar alkışlar.”

Said-i Nursi yazılarının çoğunda kendini kimi yerde üstü kapalı, kimi yerde çok açık olarak Allah’la aracısız konuştuğunu vurgular. Onun “Hizmet Rehberi” dediği yazısında şu ifadeler vardır :

“…Ama onda (Risale-i Nur’da) yazılanlar Kuran’ın malıdır. Hepsi Allah’tandır… Peygamberimiz Kuran-ı Kerim’in sadece bir tercümanıydı. Üstat da (Said-i Kürdi) Risale-i Nur’un sadece bir tercümanı gibidir.”

“İman Hakikatleri” başlıklı yazısında söyledikleriyse ürperticidir :

“Risale-i Nur, peygamberimizin risaletini yani peygamberliğinin bir mirasını üstada verir.”

Risale-i Nur’un “Hizmet Risalesi” bölümünde geçen şu sözler de ilginçtir :

“Risale-i Nur’a itiraz edilemez. Yapılacak her itiraz en ulu kişilerden , Kutbu’l Azam’dan da gelse aldırış edilmemeli.”

İslam terminolojisinde Kutbu’l Azam peygamber demektir.

Said-i Nursinin eserlerinden birkaç örnek daha :

“Kuran-ı Kerim ve Risale-i Nur, rahman ve rahim olan Allah’ın bir indirişidir. Kuran-ı Kerim ve Risale-i Nur’un indirilişi aziz ve hakim olan Allah’tandır.”

“İşte o nur hem Kuran-ı Kerim’dir hem de Risale-i Nurdur.” “

“Risale-i Nur’un 129 parçası Kuran’dan uzanan elektrik telinin ucuna takılan 129 elektrik lambası gibidir.”

Kuran-ı Kerim’deki Secde suresinin 2. ve 3. ayetleri, Said-i Nursi’ye göre Risale-i Nur’u anlatmaktadır. Nurculara göre Risale-i Nur öyle bir kitaptır ki Fussilet suresi 33. ayette de anlatılan Nur tarikatı üyeleridir.

Said-i Nursi’ye göre de “Hiç bir sözün kendisininkinden daha güzel olamayacağı “söz” , Risale-i Nur külliyatından olan “Sözler” adli risaledir. Fussilet suresi 33. ayette de işte bu kitap anlatılmak istenmiş ve övülmüştür.

İslam dininin ve de Kuran-ı Kerim’in nasıl çarptırmalara uğratılarak Nurculuk denilen sayıklamanın desteklenmek istediği, Allah buyruğuymuş gibi gösterilmeye çalışıldığı açıkça ortadadır.

Said-i Nursi “Nur Meyveleri” adlı yazısında da şöyle der :

“Risale-i Nur okumak veya yazmak alim olmak için yeterlidir, başka bilgiye gerek yoktur.”

Said-i Nursi’ye göre “Risale-i Nur, kendisine hizmet edenleri en başta Nur talebelerini mutlak cennete götürecektir.” Ortaçağ Avrupası’nda kiliseler de varsıl (zengin) kişilere büyük paralar karşılığında cennetten arsa satıyorlardı.

Nurcular Kendilerine Niçin Cemaat Derler?

Nurculukta “tarikat” sözcüğü kullanılmaz. Nurcular kendi sapkın topluluklarına “cemaat” derler. Kendilerine “cemaat” demelerinin nedeniyse “Cemaat-i Müslimin” örneğinde olduğu üzere Said-i Nursi’nin kurduğu, Risale-i Nur’un da sözde kutsal kitap olduğu, sözde “yeni İslam dininin” üyelerini de “Nur Cemaati” oluşturmaktadır.

Yanıtı Belli Sorular :

1- (Said-i Kürdi) Bediüzzaman(!) Said-i Nursi Risale-i Nur’da gecen sözlerinin Allah’tan geldiğini, esin kaynağının Allah olduğunu savunmaktadır. Bu iddia, onun aracısız olarak Allah’la bağlantı kurduğu anlamına gelmez mi? Allah’la aracısız bağlantı kuran kişilere ne denir? İslam’a göre son peygamber Hz. Muhammet olduğuna göre Kürt Sait kimdir?

2- Said Nursiye göre “Risale-i Nur’a itiraz edilemez. Yapılacak her itiraz en ulu kişilerden , Kutbu’l Azam’dan da gelse aldırış edilmemeli.” diye tanımlanan Risale-i Nur’u Kuran-ı Kerim’den üstün gören Nurcular kimdir?

3- Said Nursinin Nur Cemaati ve ilhamını ondan alan Fettulah Gülen’in tarikatı bu para kaynağını nereden bulmaktadır? Açılan bütün okulların, binaların, yurtların, çalıştırılan insanların masrafları kişisel bağışlarla karşılanmaktadır iddiasına inanıp bu sapkınların peşinden gidenlere ne denir?

KURAN’DA LAİKLİĞE İLİŞKİN AYETLER

“Size Rabbinizden basiretler (gerçekleri anlama, kavrama yetenekleri) verildi. Artık kim hakkı (iyiyi kötüyü, eğriyi-doğruyu) görürse kendine, kim de körlük ederse kendi zararınadır. Ben, sizin üzerinizde muhafız (koruyan, kollayan) değilim.” (En’am / 104)

“Ey iman edenler! Peygamberinize raina (çobanımız) demeyin.” (Bakara / 104)

“Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş, kim doğru yoldan saparsa, kendi aleyhine sapmış olur. Kimse, kimsenin günahını çekmez.” (İsra / 25)

“Kimse başkasının yükünü taşımaz.” (En’am / 164)

“Hiç kimse başka birisinin günahını yüklenmez.” (Necm / 38 )

“Bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.” (Leyl / 12)

“Yolun doğrusunu göstermek Allah’a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.” (Nahl / 9)

“Dinde ikrah (zorlama) yoktur.” (Bakara / 256)

“Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi kesinlikle inanırlardı… Durum böyleyken inanmaları için insanları sen mi zorlayacaksın.” (Yunus / 199)

“Öğüt ver, çünkü sen ancak bir öğütçüsün. İnsanlar üzerine musallat (rahatsız eden, ısrar eden) değilsin.” (Gaşiye / 188)

“Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet yapardı. Verdikleriyle sizi denemek için tek bir ümmet yapmadı.” (Maide / 48 )

“Sizin dininiz sizin olsun, benim dinim bana yeter.” (Kâfirun / 109)

“Rabbin dileseydi, insanları tek bir ümmet haline getirirdi.” (Hud / 118, 119)

“Her ümmetin bir yönü ve yöntemi vardır ki ona doğru yönelir. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın.” (Bakara / 148)

“Müminler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiilerden kim Allah’a ve ahiret gününe inanır ve iyi hareketlerde bulunursa onların Rableri katında elbette mükafatları olacaktır. Onlara bir korku da yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.” (Bakara/62)

“Üzerlerine gerekli kılmadığımız halde, Allah’ın rızasına erişmek için, ruhbaniyeti din adına icat edip ortaya çıkardılar.” (Hadid / 27)

“İyi bilin ki öz din yalnız ve yalnız Allah’ındır.” (Zümer / 3)

“Yoksa Allah’tan başka şefaatçılar mı edindiler? De ki; şefaat tümden Allah’ındır.” (Zümer / 43, 44)

“Kitlelerin malını, emeğini ‘Sizi Allah’a götüreceğiz.’ diyerek çeşitli oyunlarla yiyenler…” (Tövbe / 34)

Sapkındır, delidir denilerek Toptaşı Tımarhanesi’ne atılan Atatürk’ün özenle adaylarını belirlediği İkinci Meclis’e alınmayan, Kuvayı Milliye düşmanı, Kürdistan talepçisi, sahte peygamber Kürt Sait’in Risale-i Nur adlı yazıları bir sayıklamadan ibarettir. Bunun tersini inanmak isteyenler binbir demogoji ve saptırmayla kendi bildikleri yolda yürümeye devam edebilirler. Kuran-ı Kerim’i bile saptırmaktan çekinmeyen kişilerin yazdığımız sözleri, bunca kanıtı saptıracakları da kuşkusuzdur. Bizim sözlerimiz bu yolun yolcularına değil kendi öz ve temiz İslam inançlarından dolayı bu gibi sapkınların ağlarına düşebilecek kesimler içindir.


“Türk ulusu daha dindar olmalıdır. Yani bütün yalınlığıyla dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam ona da öyle inanıyorum. Bilince ters, ilerlemeye engel hiçbir şey içermiyor. Oysa Türkiye’ye bağımsızlığını veren bu Asya ulusunun içinde daha karışık, yapay, boş inançlardan ibaret bir din daha vardır. Ancak bu cahiller, bu acizler sırası gelince aydınlanacaklardır. Onlar aydınlığa yaklaşamazlarsa kendilerini yok ve mahkum etmişler demektir. Onları da kurtaracağız.”
(Mustafa Kemal ATATÜRK)

Kaynak: http://kemalistler.net/viewtopic.php?t=186&start=0

19 Yanıt

 1. Atatürk ve Din (Unutturulan Gerçekler):
  http://ataturk-ve-din.blogspot.com/

 2. […] […]

 3. BEN GÖRDÜM GÖRDÜMDE ÖMRÜMDE BU KADAR AHMAK BU KADAR GARÇAKLERİ ÇARPITAN BUKADAR CAHİLCE BİR YAZI GÖRMEDİM BEN RİSALE-İ NURU DEFALARCA OKUDUM ALLAH’A ŞÜKÜR KUR’ANI KERİMİDE OKUDUM VE RİSALE-İ NURDA NE KUR’ANA NEDE İSLAMA TEZAT BİRŞEY GÖRMEDİM AYRICA RİSALE-İ NUR DİYANET İŞLERİ MÜŞEVER KURULU TARAFINDAN DEFALARCA TETKİK EDİLMİŞ VE MENFİ BİRŞEY BULUNAMAMIŞ SİZİN BU TÜR TESPİTLER YAPMANIZIN AMACININ BİR GERÇEĞİ RTAYA ÇIKARMAK OLMADIĞINI SİZ DAHİ İYİ BİLİYORSUNUZ EĞER ZERRE KADAR İNSAFINIZ VAR İSE RİSALE-İ NURU BİR KERE AMA İNSAFLICA OKURSUNUZ O ZAMAN GERÇEĞİ BELKİ GÖRÜRSÜNÜZ EVET RİSALE-İ NUR BU ZAMANA KADAR MAĞLUP EDİLEMEMİŞTİR VEDE MAĞLUP EDİLEMEYECEKTİR HANGİ KİRLİ PLANI VE İFTİRAYI YAPARSANIZ YAPIN ONA BİR ZARAR VEREMEZSİNİZ ÇÜNKÜ O KURANIN GERÇEK BİR TEFSİRİDİR AÇIN BİR KERE 25. SÜZÜ OKUYUN AÇIN 30. SÖZÜ OKUYUN AÇIN 22. SÖZÜ OKUYUN AÇIN 19. MEKTUBU OKUYUN AÇIN 19. SÖZÜ OKUYUN AÇIN 10. SÖZÜ OKUYUN HANGİSİNİ SAYAYIM BUNLARI OKUYUPTA ŞÜPHE EDENİN AKLINDAN VİCDANINDAN VE İNSAFINDAN VEDE İNSANLIĞINDAN BEN ŞÜPHE DUYARIM.

 4. Onlar Allah dışında hahamlarını, rahiplerini ve Meryemoğlu İsa’yı ilah edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha, kendisinden başka ilah olmayan ve onların yakıştırma ortaklarından uzak olan Allah’a kulluk etmeleri emredilmişti.(tevbe-31) nurcular kula kulluk ediyorlar.halbuki Allah sadece kensine kulluk edilmesini emretmiştir.kula kullukta şirke girer ve Allah kendisine eş koşanların durumunuda kuranda şöyle anlatmaktadır:
  .Allah için, O’na eş koşmayan, O’nun birliğine inanmış kimseler olun. Allah’a ortak koşan kimse, gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın bir uçuruma sürüklediği şeye benzer.(22:31)

 5. bana bir hikaye anlatmıştı bir hocamış…said nursi demişki zamanında tüm ilimlerde avrupalıyı rezil rüsva ederim diye..sonra uçğıyla bir alman gelmiş..anlatmış kendilerini biz şunu yaptık bunu yaptık…said nursi de tutmuş kafasını cübbesine sokmuş çıkarmış..admın ağzında fasulye var..adam sen büyücüsün demiş evine dönmüş..döndügünde karısı demiş bizim almana naptın sen bir anda geldin tenceredeki fasulyeyi avcuçladın yedin çıktın demiş..almanda geri dönmüş müslüman olmuş…başka bir hikaye anlattılar kore harbine said nursi bir talebesini gönderiyor..zorda kalırsan beni çağır diyor..adam askerde zorda kalıyor düşmanın geldigini görüyor taa türkiyedeki hocasına beni kurtar hocam diyor..said nursi geliyor tüm bizim türk askeri düşmadan kurtuluyor ama nasıl bak…önde PEYGAMBER EFENDİMİZ onu kimse görmüyor arkada said nursi onuda görmüyorlar sadece talebe görüyor bunları..askerler işte bu talebe eri izleyerek kurtuluyorlar…..buna inanmasam nurculara göre dini bütün değilim…inansam resmen said nursi ışınlanıyor arkadaş şirke girerim diye korkuyorum..yani daha ne hikayeler var…..anlamadım gitii…bu yüzden uzak duruyorum artık cemmaatlerden…

 6. ………………

 7. Zerre kadar şüphem yoktuki NURCULARIN HEPSİ KAFİRDİR ispatmı istiyorsunuz kürt said diğer adıyla said nursi kastamonu lahikası 75 inci mektup da birinci dünya savaşında ölen masum hristiyanlarda şehit sayılır cennetlikdir diyor KURANIN AK DEDİĞİNE KARA DİYEN ŞERAN KAFİR OLUR peki kürt saidin CENNETE GÖNDERDİĞİ bu hristiyanlar hakkında ne diyor
  LEKAD KEFERELLEZİNE GALU İNNALLAHE HÜVEL MESİHÜBNÜ MERYEM anlamı =ANDOLSUNKİ MERYEM OĞLU İSA MESİH TANRIDI ALLAHDIR DİYENLER KAFİR OLDU
  bir başka ayet=YA EYYÜHELLEZİNE AMENU LA TETTAHİZEL YEHUDA VENNASARA EVLİYAE sakın yahudi ve hristiyanları DOST EDİNMEYİN OLAR BİRBİRİNİN DOSTUDUR SİZİN DOSTUNUZ OLMAZLAR ONLARDAN YANA TAVIR TAKINAN VE ONLARIN YANINDA KENDINE SAF TUTANLARDA ONLARDANDIR KAFİRDİR
  şimdi merikan kafirlerinin yani ırakta beş milyon müslümanın ölmesinden sorumlu camide müslüman kurşunlayan kafir amerikanın yanında yeralıp amerikan kafircikleriyle ittifak yapan ve bu imanı AMENTÜDE İTTİFAK NOKTASINA KADAR TAŞIYAN ŞEREFSİZ PİSLİK KİM FETTOŞ KAFİRİ OLMASIN SAKIN

  aşşağılık nurcular hepiniz KAFİRSİNİZ BENİM BU SÖZÜME İTİRAZINIZ VARSA GİDİN KURANI TEKZİP EDİN

 8. bunların hepsi yalan karşı çıkan varsa benle özel görüşsün

 9. nurcuya kafir diye p…

 10. gülene kafir diyen şerefsizler ecdadınız şerefsiz lan sizin hepiniz kafirsiniz millete kafir diyonuz kendinize nie bakmıyonuz lan pezevengin evlatları

 11. hiç kimse kula kulluk etmiyor.o üstad sadece örnek alınıyor kimse ona secde etmiyor.nur cemaati iyiki var ve ben iyiki nurcuyum.dediğinizi ispatlamak için çarpıtmayın gerçekleri.herkesin inancı kendine.

 12. bncede bu çok saçma ve de bn bu adamı sevmiyorum.

 13. yaw fethullah güleni anlıyorumda said nursiye laf atılması nerden çıktı ey gerizekalı kastamanu lahikasının hepsini okudun mu salak bir tek cümleye bakmış konuşuor adam haklı ne yani kafirlerin hepsi aynı mı sefalet içinde yaşayan kafirle normal kafir aynı mı olacak gir bir imama sor kafirlerde yaptıkları iyiliklerin karşılıklarını alacak azapllarını hafifletecek orda da bediüzzaman dior şehadet edecekler yani azapları hafifleyecek ve diyor ki 15 yaşına kadar olanlar bu da demektir ki bluğ çağına erme yaşı bluğa ermeden günahlar yazılmaz. Bir kase yiyecek bulamayan adam neden kafir olsun bi o sürgünde bio sürgünde sen götünü kırıp orda otururken o hapislerden hapiselere sürünmüş niye?Allah dior ve çağdaş türkiyeye karşı çıkıormuş hadi ordan!!! o adama dil uzatırsan o dilin götüne girer unutma!!!

 14. kimse üstadı ilah yerine koymuyor kimse ona tapmıyor sadece onun yolundan gitmeye çalışıyor. onun yolu da zaten hak yoludur. Allah’a çıkıyor Allah’a tertemiz bi imanla gitmek için insanları yanlışlardan sapıklıklardan uzak tutmaya çalışma çabası içinde yaşamış ve Allahın rahmetine kavuşmuş bi insan için ne cürretle böyle saçmalıklarla dolu bir yazı yazılabiliyor ve kötülenebiliyor. yazılanların hepsi tamamen saçmalıktır. aklı başında olan bir insan zaten anlayabilir bunu.

 15. Kardeşlerim; o kendilerini bilmezler, nurculardan nefret ettiği için bilerek veya yanlış anladığından dolayı bilmeyerek hizmetimize her laf atışlarında tokada müstahak oluyorlar.Ezanların türkçe yapıldığı, Kur’an
  veya herhangi bir din kitabının okunmasının ve yazılmasının yasaklandığı vakitte sadece bir tek cemaat Nur cemati milletin imanını kurtarmak için uğraşmış sadece Sain Nursi bir din kitabı olan Kur’an’ın en iyi tefsiri olan Risale-i Nurları yazmış.Başka hangi cemaat veya tarikat vs varmış o zamanda.O zamanlar bin tane alim asılmış.Yani Allah diyeni astıkları vakit meydanlarda sadece Said Nursi elinde tek bir Kur’an’la ve ondan aldığı feyizle yazdığı Risale-i Nurlar var.Ta ki Said Nursi 1950’lerde dinsizliğin belini kırmış ondan sonra diğer cemaatler tarikatler bilmem neler çıkmaya başlamış.Böyle bir zât bizim imanımızı kurtarmak için çalışmış ve Nur talebeleri sadece Allah rızası için uğraşmış.O yüzden kendinize gelin bu iftaraları bırakın.

  Ha bir de şu var.Nurcular Said Nursi’yi örnek alıyorlar.Çünkü neden Said Nursi son yılın müceddidi yani Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in bu asırdaki aynası.Onun yaşantısına bakın biraz araştırın tamemen sünnet-i seniyyeye uygun.Nurcular da ona bakarak sünneti yaşamaya çalışıyorlar.İnşaallah şu saçma sapan saplantılardan ve iftiralardan kurtulursunuz ve nurculara iftira atmayı bırakırsınız.Kafana takılan bi şey olursa eviin yakınlarında okuyucu bir nurcu bul ona sor ya da bana sor.Haydi görüşürüz. Nurcu kardeşlerime selam ederim…

 16. Çok cahilce yorumlar burada belki bunları yazanların çoğu yaşını başını almış kişilerdir fakat tam tersi ise küçüklüklerine veriyorum.

  1.si Kula kulluk ediliyor diyen geri kafalılar.
  O kula kulluk değil saygıdır başka birşey değil bizlerin tek bir İlahı var oda; Allah^tır O’ndan başkasına kulluk edilemeyeceğini siz fitnecilerden daha iyi biliyoruz emin olun.

  2.si Hristiyana söylenen sözün altında iyi niyetin yattığını her içi temiz olan insan anlar. Peygamber efendimiz bile savaşlardan sonra esirlere işkenceyi yasak etmiş ve onlarada kendileri gibi muamele ederken sizin burada yaptığınız boş yorum ve muhabbetler ne ?

  Birde düşüncelerinizi doğrulamak için Kur’an’ı alet edip oradan ayetler alıp burada ispat diye gösteriyorsunuz. Sonunuzu Allah hayır etsin başka bişi demiyorum yazık çok cahil insanlar var kalpleri kömür gibi simsiyah herkesin acıyorum.

  • Buradaki eleştirilere küfürler sıralayan Nurcular’a Abdullah Tekhafızoğlu Hocanın şu eserini tavsiye ederim:

   Said’i Kürdi’nin tüm eserleri satır satır gözden geçirilerek hazırlanmış, tamamen ilmi mahiyette bir eleştiridir. Okuyanların, kimin peşine takıldıklarını, dinen nasıl tehlikeli sularda yüzdüklerini anlayacaklarını umut ediyorum. Bu eseri okuyanlar akıl sahipleri, Said-i Kürdi’nin akli dengesi bozuk bir megaloman olduğunu rahatlıkla anlayabilirler. Nitekim Abdülhamit Han da bunu hemen anlamış ve kendisini toptaşı Akıl Hastahanesi’ne kapatmıştır.

   Ne var ki, bugün Said’i Kürdi’nin yolundan giden Fethullah Gülen’i makbul bir kişi kabul edecek kadar gözleri kararmış insanların pek azının akıllarını başlarına toplayacaklarını da biliyorum maalesef.

   O Fethullah Gülen ki, gidecek İslam memleketi kalmamış gibi, İslam’ın en büyük düşmanlarına sığınmıştır. Allah’ın apaçık ayetlerine rağmen, onların ajanlarını, papazlarını dost edinmiş ve onları ransayman olarak sunmaktan çekinmemiştir. O Fethullah Gülen ki Türkiye’deyken “zulüm, zulüm” diye sahte gözyaşları akıtmaktayken, küfür diyarına gidince, onların müslümanlara yaptıkları zulümleri tek bir kelime olsun eleştirmemiş ve hatta eleştirenleri azarlamıştır.

   “Kişi sevdiğiyle beraber haşr olacaktır” (Hadis-i Şerif)

 17. Fethullah güleni amerika esir olarak tutuyor ve bu sayede ona istediğini açıklamaları ve konuşmaları yaptırıyor. ayrıca nur heraketinin finansını da sağlıyor. okullar çalışanlar, hepsi, belki de fethullah gülenin hizmet dediği anlayışın nereye gittiğini ve ona yaptırılanların sonuçlarının neler olduğu konusunda bir fikri bile olmayabilir. bu gerçekler nur cematine de açıklanmıyor ve türkiyedeki nurcu cemati liderleri gücü ellerinde tuttukları için ses çıkartmıyor.

  Nur cematindekiler Unutmayın! amerikanın çıkarları değiştiğinde her kesi silip atacak ve işi bittiğinde kendinizi nasıl hissedeceksiniz ben bilemiyorum, üzüldüğüm nokta nurcular ya da fethullah gülen değil, olup bitenin farkında olmadan yaşamamız ve birileri değil, nurcular değil, hepimizi yanuyoruz, sadece bu dünyada değil, her iki dünyada da…

  Saygı selam ederim

 18. öyle yorumlar yapılıyorki kime neye inancağımızı şşaşrmış durumdayız.bi cemaattir gidiyo süleymancılaramı inanalımm nurcularamı hangisi doğru hangisi yalan bilemez olduk.artık korkuyoruz biyere bağlanmak ne kadar doğru lütfen bizi biri aydınaltsın

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: